Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại

Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại Nhiều giọt máu cho đi, nhiều cuộc đời ở lại

Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại
Nhiều giọt máu cho đi, nhiều cuộc đời ở lại

Chúng tôi biết ơn vì mình đủ sức khỏe để hiến tặng những giọt máu khỏe, và mong sống cuộc đời ý nghĩa nhiều niềm vui.

 

 

 

 

 

 

 

TOP